Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre tovar a služby spoločnosti EXIM ING s.r.o.:

EXIM ING s.r.o.
Solivarská 50
08005 Prešov
Slovenská republika

IČO: 50525824 DIČ: 2120356293

IČ DPH: SK 2120356293
 

Firma je zapísaná na okresnom súde Prešov vložka číslo : 33479/P
Zodpovedný vedúci: Jaroslav Kočiš
Pracovná doba: 08-16 hod.

Telefón: 0905 360 580

E-mail: eximpo@alarmtechnika.sk, eximba@alarmtechnika.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 

Úvodné ustanovenia:
Pokiaľ neboli písomne dojednane podmienky iné, tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou EXIM ING spol. s r.o., ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu, a odberateľmi. Odoslaním objednávky a to v akejkoľvek nižšie uvedenej forme vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.

Cena tovaru a služieb:
Cenník tovaru na stránkach pre neregistrovaných zákazníkov obsahuje maloobchodné ceny s DPH určené koncovému zákazníkovi.
Montážne firmy zaregistrované v našom virtuálnom obchode majú prístup k tovaru za veľkoobchodné ceny. Cena tovaru nezahrňuje náklady na dopravu a montáž. Tieto náklady budú kupujúcemu naúčtované zvlášť a sú závisle na vybranom spôsobe dopravy.
Spoločnosť EXIM ING s.r.o. si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov (pričom výraznou úpravou cien sa rozumie jej zvýšenie minimálne o 2 %), na zmenu kurzu meny EUR voči USD o 2 % a viac vo vzťahu k platnému kurzu v deň vystavenia posledného platného cenníka, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.
Objednávanie a dodávky tovaru
Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti EXIM ING s.r.o. prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu.

Každá objednávka musí obsahovať:
fyzická osoba: meno zákazníka, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,
podnikateľ: obchodné meno, kontaktnú osobu, telefónne a faxové číslo, IČO, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
Spoločnosť EXIM ING s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.
Spoločnosť EXIM ING s.r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.
Spoločnosť EXIM ING s.r.o. tovar zasiela na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote.
Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti EXIM ING s.r.o..
Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru odošle odberateľ potvrdený dodací a záručný list do spoločnosti EXIM ING s.r.o. najneskôr do troch dní od prevzatia zásielky.
Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou EXIM Alarm s.r.o., alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou EXIM ING s.r.o. akceptované.
Platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu dodaného tovaru (príp. služby) vrátane dovozného a DPH. Platby sa vykonávajú v slovenských korunách, pričom spoločnosť EXIM ING s.r.o. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi EMS.    

PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti EXIM ING s.r.o..
PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry. Faktúra sa považuje uhradenou dňom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

Náklady na prepravu:
Prepravné náklady s DPH :   
6 € s DPH

Cena dobierky :                        3 € s DPH

                                                 Záruky, reklamácie:
Na u nás zakúpený tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja.
Prípadné závady odstráni predávajúci na svoje náklady do 30 dní od zaslania reklamovaného tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom späť k predávajúcemu hradí kupujúci. Náklady na prepravu opraveného tovaru kupujúcemu hradí predávajúci .

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti EXIM ING s.r.o..
Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.
Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Spoločnosť EXIM ING s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Spoločnosť EXIM ING s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, chybným zapojením, pádom, zatečením vody, úderom blesku alebo nesprávnym nabíjaním (pri akumulátoroch). Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti EXIM ING s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
Pravo na odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 

Postup a podmienky pri odstúpení od zmluvy:
- musí byt uskutočnené písomnou formou – vyhotovením listiny,
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a ne bezpečie kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán pri alebo v súvislosti s jej uzatváraním.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave.
Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní,
b) ak ide o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) ak ide o predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.


Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného

odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

 

Platnosť obchodných podmienok od : 25.6.2017

 

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Akciové produkty

2x6/10 + 2x4/10 + SCH

2x6/10 + 2x4/10 + SCH 2 x 6/10 + 2 x 4/10 tienený kábel - drôt...

18.00 EUR s DPH

2x6/10 + 2x4/10 NSCH

2x6/10 + 2x4/10 NSCH 2 x 6/10 + 2 x 4/10 netienený kábel - dr...

16.00 EUR s DPH

AWZ 250

AWZ 250 Zdroj 5 x 0,5 A AWZ 250 plechová skrinka...

15.00 EUR s DPH

AWZ 150

AWZ 150 Zdroj 5 x 0,2 A AWZ 150 plechová skrinka...

15.00 EUR s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Novinky

KS-810-S-C

KS-810-S-C EX-810-S-C kľúčový spínač - max. zaťažen...

Tento tovar dodávame len pre montážne firmy.

NF16173/8

NF16173/8Elektromecha nický zámok 24V DC, 0,15 A. ...

Tento tovar dodávame len pre montážne firmy.

NF16173/2

NF16173/2Elektromecha nický zámok 12V DC, 0,28 A. ...

Tento tovar dodávame len pre montážne firmy.

PSD12070

PSD12070 PSD 12V/7A impulzný zdroj desktop pre CC...

Tento tovar dodávame len pre montážne firmy.
Zobraziť všetky akcie >>
Aktualizácia
Posledná aktualizácia 14.06.2024.


VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka